โรงพยาบาลจุฬารัตน์9แอร์พอร์ต จัดกิจกรรมร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด กิจกรรม ” SIP ชาญชรา มีสุข” ครั้งที่ 1 ภายในงานมีกิจกรรมเสวนาในเชิงลึก วิเคราะห์ ชี้แจง เพื่อรับมือสู่สังคมผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมชราอย่างชาญฉลาด และเสวนาความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นโรคที่พบมากในปัจจุบันและมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี นอกจากนี้ภายในงานยังมีบริการตรวจสุขภาพโดยไม่คิดมูลค่า อาทิ ตรวจคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือดเบื้องต้น ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ตรวจวัดระดับความดันโลหิต ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมSIP ชาญชรามีสุข ครั้งที่2ได้ เร็ว ๆ นี้ …

25620206 #1_๑๙๐๒๐๖_0001

25620206 #1_๑๙๐๒๐๖_0002

25620206 #1_๑๙๐๒๐๖_0004

25620206 #1_๑๙๐๒๐๖_0005

25620206 #1_๑๙๐๒๐๖_0006

25620206 #1_๑๙๐๒๐๖_0007

25620206 #1_๑๙๐๒๐๖_0008