นพ. กาจพงศ์ เตชธุวานันท์

สาขา: อายุรศาสตร์
อนุสาขา: อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ประวัติ/การศึกษา:
– แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2547
– หนังสืออนุมัติผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา ปี พ.ศ.2553
– วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร แพทยสภา ปี พ.ศ.2556
– The Second Class Honors Medical Degree, Faculty of Medicine, Mahidol University, 2004.
– Diplomate Thai Board of Internal Medicine, 2010.
– Diplomate Thai Sub-Board of Gastroenterology, 2013.

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันอาทิตย์ 08:00 – 19:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 0-2738-9900-9