นพ. คณัตถ์เจต รัตอาภา

สาขา: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)
อนุสาขา:
ประวัติ/การศึกษา:
– Speciality ความเชี่ยวชาญ : ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedic Surgery)
– Sub Specially ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคทางมือและจุลยศัลยกรรม (Hand and Reconstructive Microsurgery)

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันเสาร์ 10:00 – 19:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 0-2738-9900-9