นพ. ชัชพล ธนารักษ์

สาขา: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)
อนุสาขา:
ประวัติ/การศึกษา: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์การกีฬาและจุลยศัลยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedic Surgery)

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันอังคาร 17:00 – 20:00 น. Orthopedic Surgery + Microsurgery, Sports Medicine
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 0-2738-9900-9