นพ. ปัณณวัชร์ ปัทมวงศ์จริยา

สาขา: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง