นพ. ปิติ ฉลองวิริยะเลิศ

สาขา: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)
อนุสาขา:
ประวัติ/การศึกษา: โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก (Ortho เชี่ยวชาญ Hand & Microsurgery)

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันศุกร์ 16:00 – 19:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 0-2738-9900-9