นพ. พิมพ์พล หงษ์ทอง

สาขา: ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (ระบบทางเดินปัสสาวะ)
อนุสาขา:
ประวัติ/การศึกษา: