นพ. พิศุทธิ์ กาฬปักษี

สาขา: อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา