นพ. ภูมิพร อัจฉรารัตนโสภณ

สาขา: สูติ-นรีเวชวิทยา
อนุสาขา: มารดาและทารกในครรภ์
ประวัติ/การศึกษา:
– สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลราชวิธี
– สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันเสาร์ 12:00 – 17:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 0-2738-9900-9