นพ. ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล

สาขา: อายุรศาสตร์
อนุสาขา: อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ประวัติ/การศึกษา:
– อายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
– ชำนาญพิเศษทางด้านอายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม