นพ. วรพจน์ อุปยโสธร

สาขา: อายุรศาสตร์
อนุสาขา: อายุรศาสตร์โรคไต
ประวัติ/การศึกษา: