นพ. สมบูรณ์ ปัญญากรณ์

สาขา: จักษุวิทยา (Ophthalmology)

การศึกษา

  • ปริญญาบัตร คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2546
  • วุฒิบัตร จักษุแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี 2552
  • อนุสาขา จักษุประสาทวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2553

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิก แพทยสภา
  • ชมรมจักษุประสาทวิทยา
  • ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ผลงานทางวิชาการ

  • Efficacy of automate trephine in filtering operation(trabeculotomy)in rabbit’eye ปี2551 (รองชนะเลิศ อันดับ1 ประกวดงานวิจัย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)
  • Sparganosis mimicking orbital myositis :journal of Neuro-ophthalmology 07/2011 :35(4)219-221
  • Efficacy of progesterone in treatment of traumatic optic neuropathy(PROTON Study) :journal of Southeast Asian Medical Research vol 1 july 2017

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์ 08:00 – 16:00 น.
วันอังคาร 08:00 – 16:00 น.
วันพุธ 08:00 – 20:00 น.
วันพฤหัสบดี 08:00 – 16:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์ 08:00 – 17:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 0-2738-9900-9