ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ

บริการทางด้านการตรวจรักษาและดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของระบบทางเดินอาหาร โรคของหลอดอาหาร กระเพาะลำไส้เลือดออกในทางเดินอาหาร โรคตับอักเสบ เป็นต้น โดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะ ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ สามารถวินิจฉัยอาการของโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

ทางศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ มุ่งมั่นให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาโดยตรงอย่างรวดเร็วที่สุด โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลให้ข้อมูลในการเตรียมตัวก่อนตรวจทางระบบทางเดิน อาหาร มีการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้คำปรึกษาภายหลังการตรวจรักษา เพื่อป้องกันมิให้มีอาการเกิดขึ้นอีก เนื่องจากโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารมักมีอาการเกิดขึ้นได้อีกหากปฏิบัติ ตัวไม่ถูกต้อง

ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

การบริการ

โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะทางสำหรับผู้ที่มีปัญหาหรือมีภาวะเสี่ยง โดยใช้เครื่องเอกซเรย์, เครื่องอัลตราซาวนด์ และเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ การส่องกล้องตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนต้นและส่วนปลาย

  • ตรวจลำไส้ใหญ่โดยส่องกล้อง
  • ตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลายโดยการส่องกล้อง
  • ตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหารโดยการส่องกล้อง
  • ตรวจการบีบตัวของทางเดินอาหาร
  • ทางเดินอาหารส่วนต้น (หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร)
  • ทางเดินอาหารส่วนปลาย (ลำไส้ใหญ่)
  • หูรูดของปลายท่อน้ำดี
  • ตรวจท่อน้ำดีและท่อตับอ่อน