พญ. กรรณิการ์ วัฒนกุล

สาขา: รังสีวิทยาทั่วไป

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542

วุฒิบัตร

  • สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, 2549

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาชิกราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาชิกสมาคมอัลตร้าซาวด์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์