พญ. กวินทรา ประพัฒน์รังษี

สาขา: เวชปฏิบัติทั่วไป

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์