พญ. นภัสวัต ปวโรภาส

สาขา: วิสัญญีวิทยา

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547

วุฒิบัตร

  • สาขาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาชิกราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

การฝึกอบรม

  • หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผลงานทางวิชาการ

  • การตรวจ Mallampati และการวัดระยะระหว่างกระดูกธัยรอยด์ถึงปลายคางเป็นปัจจัยที่ทำนายความยากของการดูกล่องเสียงในผู้ป่วยไทย จดหมายเหตุทางการแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่93 ฉบับที่1 เลขหน้า84-89
  • ปริมาณยา Propofol และระยะเวลาฟื้นตัวจากยาสลบในผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกจากหลอดเลือดดำ โดยใช้ค่า Bispectral Index เปรียบเทียบกับอาการทางคลินิก วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่21 ฉบับที่6 หน้า 1085-1092

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์