พญ. สาวิตรี ผู้เจริญสุข

สาขา: เวชปฏิบัติทั่วไป

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์ 8.00 – 16.00 น.
วันอังคาร 8.00 – 16.00 น.
วันพุธ 8.00 – 16.00 น.
วันพฤหัสบดี 8.00 – 16.00 น.
วันศุกร์ 8.00 – 20.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์