พญ. สุภัคศกาญจน์ ยุวนสมิต

สาขา: รังสีวิทยาทั่วไป

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

วุฒิบัตร

  • สาขารังสีวิทยาทั่วไป (General Radiology) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558

ประกาศนียบัตร

  • Medical Radiation Physics and Radiobiology, 2556
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Higher Graduate Diploma in Clinical Medical Sciences), 2556

การฝึกอบรม

  • Vocational Training on HIFUNIT9000 Ablation System, 2559

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาชิกราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์