พญ. อัญมณี เชื้อเหล่าวานิช

สาขา: กุมารเวชศาสตร์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด