พญ. อุษณีย์ ตั้งประดิษฐ์

สาขา: กุมารเวชศาสตร์

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

วุฒิบัตร

  • สอบได้คะแนนสูงสุด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2543 รางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประสงค์ ตู้จินดา
  • Certificate of CME Participation สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว รุ่นที่ 11 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ปี 2546
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (กุมารเวชศาสตร์) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ปี 2548

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาชิกราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์ 07:00 – 20:00 น.
วันอังคาร 07:00 – 14:00 น.
วันพุธ 07:00 – 20:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์ 07:00 – 20:00 น.
วันเสาร์ 07:00 – 19:00 น.
วันอาทิตย์
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 0-2738-9900-9