พญ. เนตรนภา หอมมณี

สาขา: อายุรศาสตร์โรคระบบประสาทวิทยา

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์ (Internal Medicine) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
  • วุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา (Neurology) แพทยสภา

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาชิกสมาคมประสาทวิทยา

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์
วันอังคาร 08:00 – 16:00 น.
วันพุธ 08:00 – 17:00 น.
วันพฤหัสบดี 08:00 – 20:00 น.
วันศุกร์ 08:00 – 20:00 น.
วันเสาร์ 07:00 – 19:00 น.
วันอาทิตย์
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 0-2738-9900-9