วัคซีนสำหรับทารกแรกเกิด Package A (อายุ 1 เดือน – 1 ปี)

Package A
1 เดือน วัคซีน HBV ป้องกันไวรัสตับอักเสบบี
2 เดือน วัคซีน Pentaxim ป้องกันคอตีบ ไอกรนชนิดไร้เซลล์ บาดทะยัก ฮิบ โปลิโอี
4 เดือน วัคซีน Pentaxim ป้องกันคอตีบ ไอกรนชนิดไร้เซลล์ บาดทะยัก ฮิบ โปลิโอี
6 เดือน วัคซีน Hexaxim ป้องกันคอตีบ ไอกรนชนิดไร้เซลล์ บาดทะยัก ฮิบ โปลิโอ ตับอักเสบบี
9 เดือน วัคซีน Imojev ป้องกันไข้สมองอักเสบ
1 ปี วัคซีน MMR ป้องกันโรคหัด คางทูม และหัดเยอรมัน

วัคซีนสำหรับทารกแรกเกิด Package B (อายุ 2 เดือน – 1 ปี)

Package B
2 เดือน วัคซีน Hexaxim ป้องกันคอตีบ ไอกรนชนิดไร้เซลล์ บาดทะยัก ฮิบ โปลิโอ ตับอักเสบบี
4 เดือน วัคซีน Pentaxim ป้องกันคอตีบ ไอกรนชนิดไร้เซลล์ บาดทะยัก ฮิบ โปลิโอี
6 เดือน วัคซีน Hexaxim ป้องกันคอตีบ ไอกรนชนิดไร้เซลล์ บาดทะยัก ฮิบ โปลิโอ ตับอักเสบบี
9 เดือน วัคซีน Imojev ป้องกันไข้สมองอักเสบ
1 ปี วัคซีน MMR ป้องกันโรคหัด คางทูม และหัดเยอรมัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อขอเข้ารับบริการได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 02-115-2111
6102-VacKid-1

6102-VacKid-2