โปรโมชั่นวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี เนื่องในวันตับอักเสบโลก

วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี 3 เข็ม ราคา 1,700 บาท