/แพทย์เฉพาะทาง

นพ. กิตติไกร ไกรแก้ว

นาวาอากาศโท นายเเพทย์ ทรงพล สนธิชัย

นพ. จริน กิติการอำพล

นพ. สมบูรณ์ ปัญญากรณ์

นพ. ธีรพันธ์ ใจบุญ

พญ. สริดา เลาหพันธุ์สวัสดิ์

พญ. กัญญวิสาข์ ตั้งกิจวณิชย์เจริญ (Kanyawisa Tangkitwanitjaroen M.D.)

พจ. ภาณุพงษ์ พูลเพชรพันธุ์

พญ. เนตรนภา หอมมณี

พญ. เหมวรรณ ยงรัตนมงคล