โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

(ซื้อโปรแกรมคลิกที่นี่)

รายการตรวจ

1. ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ (Physical examination)
2. ตรวจวัดชีพจร และความดันโลหิต (Pulse & Blood pressure)
3. ตรวจดัชนีมวลกาย (BMI level)
4. ตรวจมวลไขมัน Screening (Body fat)
5. ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ (Anti HIV)
6. ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
7. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
8. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs)
9. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV)
10. ตรวจหาเชื้อหนองในเทียม (Chlamydia trachomatis IgM)
11. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ (Checkup Report)
12. คูปองอาหารว่าง (Set Box) 1 ชุด

ราคาปกติ 4,090 บาท ราคา Package 3,000 บาท

ติดต่อสอบถาม 089-939-4910 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต