โปรแกรมตรวจคัดกรอง โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์อายุรแพทย์ (Physical Examination)
 2. ตรวจวัดชีพจรและความดันโลหิต (Pulse & Blood pressure)
 3. ตรวจดัชนีมวลกาย (BMI Level)
 4. ตรวจมวลไขมัน Screening (Body fat)
 5. ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ (Anti HIV)
 6. ตรวจหาเชื้อ ซิฟิลิส (VDRL)
 7. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
 8. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs)
 9. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV)
 10. ตรวจหาเชื้อหนองในเทียม (Chlydia trachomatis IgM)
 11. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ (Check up report)
 12. คูปองอาหารว่าง (Set Box) 1 ชุด

ราคาปกติ 4,090 บาท ราคา Package 3,000 บาท