โปรแกรมตรวจคัดกรอง โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

รายการตรวจ

  1. .ตรวจร่างกายโดยแพทย์อายุรแพทย์ | Physical Examination
  2. ตรวจวัดชีพจรและความดันโลหิต | Pulse & Blood pressure
  3. ตรวจดัชนีมวลกาย | BMI Level
  4. ตรวจมวลไขมัน Screening | Body fat
  5. ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์  | Anti HIV
  6. ตรวจหาเชื้อ ซิฟิลิส | VDRL
  7. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี | HBsAg
  8. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี  | Anti HBs
  9. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี  | Anti HCV
  10. ตรวจหาเชื้อหนองในเทียม | Chlydia trachomatis IgM

ราคาปกติ 4,090 บาท ราคา Package 3,000 บาท สามารถจองล่วงหน้า คลิกที่นี่