นพ. ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล

สาขา: อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

การศึกษา

  • อายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • ชำนาญพิเศษทางด้านอายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
ไม่ได้ออกตรวจ