นพ. รวี ศิริธรรมวัฒน์

นพ. รวี ศิริธรรมวัฒน์

สาขา: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกและข้อเข่า และผ่าตัดเข่าส่องกล้อง)

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

วุฒิบัตร

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย เจมส์ คุกส์ ออสเตรเลีย
  • วุฒิบัตร สาขาออร์โธปิดิกส์ (Orthopedic Surgery)
  • วุฒิบัตร อนุสาขาผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกและข้อเข่า

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาชิกราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
  • สมาชิกอนุสาขาศัลยศาสตร์ข้อสะโพกและข้อเข่าแห่งประเทศไทย

การฝึกอบรม

  • AAA Cadaveric workshop knee arthroplasty, Bangkok, Chulalonkorn University 2015
  • CONMED Arthroscopy Cadaver Workshop, Singpore 2017

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์ 08:00 – 17:00 น.
วันอังคาร 08:00 – 17:00 น.
วันพุธ 08:00 – 20:00 น.
วันพฤหัสบดี 08:00 – 20:00 น.
วันศุกร์ 08:00 – 12:00 น.
(จุฬารัตน์ 8)
วันเสาร์
วันอาทิตย์ 08:00 – 12:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 0-2738-9900-9