พญ. นภัค รอดประเสริฐ

พญ. นภัค รอดประเสริฐ

สาขา: วิสัญญีวิทยา

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ 9.00 – 21.00 น.
วันพฤหัสบดี 18.00 – 6.00 น.
วันศุกร์ 9.00 – 21.00 น. ศุกร์ที่ 2,4
วันเสาร์ 6.00 – 18.00 น. 18.00 – 6.00 น.
วันอาทิตย์ 6.00 – 18.00 น. อาทิตย์ที่ 2,4