จากข้อมูลสถิติทะเบียนมะเร็งประเทศไทยปี 2565 โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติเผย แต่ละปีไทยจะมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่กว่า 140,000 คน หรือ ประมาณ 400 คนต่อวัน โดยโรคมะเร็งที่พบมาก 5 อันดับแรกในคนไทย ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่/ทวารหนัก และมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งที่พบบ่อย 5 อันดับแรกใน ชายไทย

  1. มะเร็งตับและท่อน้ำดี ร้อยละ 33.2
  2. มะเร็งปอด ร้อยละ 22.8
  3. มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ร้อยละ 18.7
  4. มะเร็งต่อมลูกหมาก ร้อยละ6.6
  5. มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ร้อยละ 6.6

มะเร็งที่พบบ่อย 5 อันดับแรกใน หญิงไทย

  1. มะเร็งเต้านม ร้อยละ 34.2
  2. มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ร้อยละ 13.3
  3. มะเร็งตับและท่อน้ำดี ร้อยละ 12.2
  4. มะเร็งปอดร้อยละ 11.5
  5. มะเร็งปากมดลูกร้อยละ 11.1

สาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง มีทั้งปัจจัยภายในร่างกาย เช่น พันธุกรรมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 5-10 และปัจจัยภายนอกร่างกายประมาณ ร้อยละ 90-95 พฤติกรรมการดำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง รวมไปถึงการได้รับสารก่อมะเร็งจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตโดยหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงจะทำให้ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้ ซึ่งอาจลดลงได้ถึง ร้อยละ 40

ทั้งนี้ มะเร็งบางชนิด สามารถตรวจคัดกรองได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง