เมื่อพูดถึงเด็กสมาธิสั้น สิ่งที่ผู้ปกครองหรือบุคคลทั่วๆไปสังเกตได้ ก็คือเด็กเล่นอะไรได้ไม่นาน มีอาการอยู่ไม่นิ่ง ซุกซน งุนงันพลันแล่นแต่ไม่ใช่เด็กซุกซนทุกคนจะเป็นโรคสมาธิสั้น เราจะแยกเด็กซนปกติทั่วไป กับเด็กที่มีอาการสมาธิสั้นได้อย่างไร

โรคสมาธิสั้น คือกลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติของสมอง อาการของโรคสมาธิสั้น แยกเป็น2กลุ่มอาการคือ กลุ่มอาการขาดสมาธิ และ กลุ่มอาการอยู่ไม่นิ่งหุนหันพลันแล่น ผู้ปกครองสามารถสังเกตอาการของเด็กเบื้องต้นได้ ตามเกณฑ์ของ DSM-V โดยสมาคมจิตแพทย์อเมริกา

กลุ่มอาการขาดสมาธิ ได้แก่

 1. มักจะขาดความรอบคอบ
 2. ไม่มีสมาธิในการเล่นหรือทำงาน
 3. ไม่สนใจฟังเวลาพูดด้วย
 4. ไม่สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จได้ หรือทำงานผิดพลาดบ่อยๆ
 5. ไม่มีความเป็นระเบียบ
 6. พยายามหลีกเลี่ยงงานที่ต้องใช้ความพยายาม หรือใช้สมาธิ
 7. วอกแวกตามสิ่งเร้าได้ง่าย
 8. ทำของหายบ่อย
 9. ลืมเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันบ่อยๆ

กลุ่มอาการอยู่ไม่นิ่งหุนหันพลันแล่น ได้แก่

 1. ยุกยิก อยู่ไม่นิ่ง ขยับมือขยับเท้าบ่อยๆ
 2. นั่งไม่ติด มักลุกเดินไปมาบ่อยๆ
 3. ชอบวิ่ง ปีนป่ายโดยไม่สนใจสถานที่หรือกาละเทศะ
 4. พูดไม่หยุด
 5. เล่นเสียงดัง ไม่สามารถทำกิจกรรมเงียบๆได้
 6. เคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลา ไม่อยู่เฉย
 7. มักชิงตอบคำถามก่อนโดยที่ผู้ถามยังถามไม่จบ
 8. ไม่ชอบการรอคอย
 9. ชอบแย่งของเล่นเพื่อน ชอบพูดแทรกหรือขัดจังหวะคนอื่น

จะต้องมีอาการดังกล่าวนี้อย่างน้อย 6 ข้อขึ้นไป เป็นเวลานานติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน