การทำฟัน ในโรงพยาบาลดีอย่างไร ?

1. มีความเชี่ยวชาญของทีมทันตกรรม

ความเชี่ยวชาญของทีมทันตกรรมมีการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันอย่างเต็มรูปแบบ โรงพยาบาลจะมีทีมทันตกรรมที่มีความเชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย ทำให้การตรวจสุขภาพช่องปากและฟันเป็นไปอย่างถี่ถ้วนและมีความแม่นยำ การตรวจสุขภาพช่องปากและฟันในโรงพยาบาลนั้นสามารถช่วยตรวจพบโรค/ปัญหาทางทันตกรรมได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าการตรวจที่คลินิกทันตกรรมธรรมดา รวมถึงสามารถทำรักษาโรคที่ตรวจพบได้เลยในทันทีโดยไม่ต้องทำการส่งต่อเนื่องจากมีแพทย์เฉพาะด้านครบอยู่แล้ว

2. มีการใช้เทคโนโลยีทันสมัย

โรงพยาบาลที่มีศูนย์ทันตกรรมมักมีการใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการทำฟัน เช่น การใช้เครื่องมือรักษาหลอดเลือดฟัน การใช้เครื่องสแกนรูปภาพช่องปาก ฯลฯ ซึ่งช่วยลดความเจ็บปวดและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา

3. มีระบบการบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวก

มีระบบการให้บริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้รับบริการและมีการจัดตั้งระบบความปลอดภัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ดี เช่น การจัดเตียงผู้ป่วยที่ใช้ระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ เพื่อให้สะดวกต่อการรักษา มีการติดตั้งเครื่องดูดละอองฝอยไม่ให้ฟุ้งกระจาย มีการติดตั้งเครื่องถ่ายเทอากาศที่ได้มาตรฐาน และมีการสวมชุดและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสัมผัสเชื้อเป็นต้น

4.มีการให้บริการทันตกรรมเฉพาะทาง

โรงพยาบาลมีการให้บริการทันตกรรมเฉพาะทางเป็นการรักษาฟันที่มีความซับซ้อนและต้องใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อรักษาซึ่งเป็นสิ่งที่คลินิกทันตกรรมธรรมดา ไม่สามารถทำได้มีดังนี้

  • การรักษารากฟัน การรักษารากฟันเป็นการรักษาที่มีความซับซ้อน เนื่องจากต้องเข้าถึงพื้นที่รากฟันที่อยู่ภายในเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวกับรากฟัน เช่น การรักษาหรือถอนเส้นประสาทที่อยู่ในรากฟัน ซึ่งต้องใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อให้การรักษาประสิทธิภาพสูงและเจ้าหน้าที่ทันตกรรมสามารถรักษาได้ดีขึ้น
  • การทำฟันเทียม การทำฟันเทียมเป็นการรักษาที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อสร้างฟันเทียมที่คล้ายกับฟันจริง ซึ่งเป็นการรักษาที่ช่วยแก้ไขปัญหาฟันที่หายไปหรือถูกสลาย เช่น การติดฟันเทียมเข้ากับเนื้อเยื่อ การทำฟันเทียมด้วยการใช้เทคโนโลยี CAD/CAM เป็นต้น
  • การปรับรูปและลักษณะฟัน การปรับรูปและลักษณะฟันเป็นการรักษาที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อปรับปรุงรูปและลักษณะของฟัน