เพื่อลดความเสี่ยง ลดการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเตรียมความพร้อมสำหรับการมีบุตร การ ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน จึงเป็นเรื่องที่คู่รักทุกคู่ควรให้ความสำคัญ หากตรวจพบก่อน จะได้เข้ารับการรักษาหรือเข้าปรึกษากับแพทย์เฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภาวะเสี่ยง การมีบุตรยาก และโรคทางพันธุกรรม

รายการ ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ที่จำเป็น

 1.  ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest x-ray ค้นหาความเสี่ยงมะเร็งปอด
 2.  ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG ค้นหาความเสี่ยงโรคหัวใจ
 3.  ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC  ค้นหาโรคหรือความผิดปกติของร่างกาย เพื่อพบแพทย์เพาะทางต่อไป
 4.  ตรวจกรุ๊ปเลือดระบบเอบีโอ ABO  เพื่อการเตรียมความพร้อมหากต้องการเลือดฉุกเฉินในห้องคลอด
 5.  ตรวจกรุ๊ปเลือดระบบอาร์เอช Blood Group RH ดูความเสี่ยงต่อการแท้งหรือปัญหากับลูกในครรภ
 6.  ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis ดูค่าการทำงานของไต รวมถึงสารเคมีและเชื้อโรคในปัสสาวะเพื่อประเมินความผิดปกติ
 7.  ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HbsAgเนื่องจากเป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเลือดหากพบเชื้อ อาจทำให้บุตรมีโอกาสติดเชื้อด้วย
 8.  ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti-HBs  หากไม่มีภูมิ ควรฉีดวัคซีนเพิ่มภูมิ และต้องคุมกำเนิดไว้ก่อน อย่างน้อย 3เดือน
 9.  ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน Rubella IgG หากไม่มีภูมิ ควรฉีดวัคซีนเพิ่มภูมิ และต้องคุมกำเนิดไว้ก่อน อย่างน้อย 3เดือน เพราะอาจเกิดภาวะแท้งหรือทำให้บุตรเสี่ยงพิการได้
 10.  ตรวจกามโรค VDRL หากพบเชื้อ ควรรักษาให้หายขาดก่อนแต่งงานได้ เพราะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หากรักษาให้หายขาดแล้ว ก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ
 11.  ตรวจเชื้อไวรัสเอชไอวี Anti HIV หากตรวจพบเชื้อ ควรคุมกำเนิด ใส่ถุงยางอนามัย และเข้ารับการรักษา
 12.  ตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย Hemoglobin Typingค้นหาความเสี่ยงการเป็นธาลัสซีเมีย ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางพันธุกรรม
 13.  ตรวจความสมบูรณ์ของอสุจิ Semen Analysis (ชาย) ดูจำนวนและความแข็งแรงของอสุจิ เพื่อประเมินอัตราการมีบุตร
 14.  ตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap smear (หญิง) ค้นหาความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก