โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

ผู้ที่สามารถเข้าร่วม

 1. ผู้มีสิทธิ – ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / ผู้รับบำนาญ
 2. บุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ – บิดา / มารดา / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

 1. ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลเอกชน และรายการโรคที่จะทำการรักษาผ่าน Website กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th
 2. ติดต่อโรงพยาบาลที่จะเข้ารับการรักษาเพื่อสอบถามรายละเอียด เช่น นัดวันตรวจรักษา ค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่ต้องจ่าย (อัตราแต่ละโรงพยาบาลไม่เท่ากัน สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม)
 3. เข้ารับการรักษาพยาบาลตามที่นัดหมายโดยยื่นบัตรประจำตัวประชาชน
 4. ลงนามในแบบตอบรับการขอใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
 5. ชำระค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน (ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์และอวัยวะเทียม ค่าธรรมเนียมพิเศษ ค่าธรรมเนียมแพทย์ เป็นต้น)

รายการโรคที่ให้บริการ

 1. การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบเปิดช่องท้อง (Open Cholecystectomy)
 2. การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบผ่านกล้อง (Laparoscopic Cholecystectomy)
 3. การต่อเชื่อมถุงน้ำดีหรือท่อน้ำดีเข้ากับลำไส้ (Anastomosis of gallbladder or bile duct)
 4. การผ่าสำรวจท่อน้ำดี (Explore CBD for relief obstruction)
 5. การตัดถุงน้ำดีร่วมกับการผ่าสำรวจท่อน้ำดี (Open Cholecystectomy + Explore CBD)
 6. การผ่าตัดไส้เลื่อนข้างเดียว (Unilateral Repair of Hernia)
 7. การผ่าตัดไส้เลื่อน 2 ข้าง (Bilateral Repair of Hernia)
 8. การผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบข้างเดียวด้วยกล้อง (Laparoscopic Repair of Unilateral Inguinal Hernia)
 9. การผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบ2ข้างด้วยกล้อง (Laparoscopic Repair of Bilateral Inguinal Hernia)
 10. การผ่าตัดริดสีดวงทวาร (Hemorrhoidectomy)
 11. การผ่าระบายหนองบริเวณทวารหนัก (Drainage of perianal abscess)
 12. การตัดโพรงฝีคัณฑสูตร (Anal Fistulotomy/Fistulectomy)
 13. การตัดหูรูดทวารหนัก (Anal sphincterotomy)
 14. การผ่าตัดถุงน้ำลูกอัณฑะ (Hydrocelectomy)
 15. การผ่าตัดหลอดเลือดอัณฑะโป่งพอง (Varicocelectomy)
 16. การผ่าตัดเส้นเลือดขอดที่ขา (Ligation and stripping of Varicose veins of legs)
 17. การผ่าตัดปิดทวารเทียมที่ผนังหน้าท้อง (Colostomy Closure)
 18. การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า (Total knee Replacement)
 19. การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก (Total Hip Replacement)
 20. การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกบางส่วน (Partial Hip Replacement)
 21. การผ่าตัดแก้ไขโพรงกระดูกสันหลังส่วนเอวตีบแคบ ( Surgery for Lumbar Spinal Stenosis)
 22. การผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า (ACL Reconstruction with autogenous sof tissue graft)
 23. การคลอดและการช่วยคลอด (Normal delivery, Vacuum/Forceps/Breech extraction)
 24. การคลอดและการช่วยคลอด + การทำหมัน (Normal delivery, Vacuum/Forceps/Breech extraction + Tubal Resection/Tubal Ligation)
 25. การผ่าตัดคลอด (Cesarean section)
 26. การผ่าตัดคลอด + การทำหมัน (Cesarean section + Tubal Resection/Tubal Ligation)
 27. การผ่าตัดทำหมันหญิง (Tubal Resection, Tubal Ligation)
 28. การตัดมดลูกทางช่องคลอด (Open Vaginal hysterectomy)
 29. การตัดเนื้องอกมดลูกแบบเปิด (Open Myomectomy)
 30. การตัดเนื้องอกมดลูกด้วยกล้อง (Laparoscopic Myomectomy)
 31. การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่แบบเปิด (Open Ovarian Cystectomy)
 32. การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ด้วยกล้อง (Laparoscopic Ovarian Cystectomy)
 33. เด็กแรกเกิดจากมารดาที่มาคลอดในโครงการฯ (เด็กปกติ)
 34. การรักษาเด็กแรกเกิด (เด็กป่วย)
 35. การผ่าตัดนิ่วออกทางเนื้อไต (Nephrolithotomy)
 36. การผ่าตัดนิ่วออกจากท่อไต (Ureterolithotomy)
 37. การผ่าตัดนิ่วออกจากกระเพาะปัสสาวะ (Cystolitholapexy)
 38. การนำนิ่วท่อไต/กรวยไตออกผ่านทางท่อปัสสาวะด้วยกล้อง (Transurethral removal of obstruction from ureter and renal pelvis; URS)
 39. การผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านกล้อง (TURP)
 40. การผ่าตัดซ่อมเยื่อแก้วหู (Tympanoplasty)
 41. การผ่าตัดโพรงอากาศข้างจมูก (Caldwell luc operation)
 42. การผ่าตัดโพรงอากาศกกหู (Mastoidectomy) 1 ข้าง
 43. การผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียง (Phacoemulsification and aspiration of cataract ; PE)
 44. การผ่าตัดใส่เลนส์เทียมภายหลังจากการผ่าตัดเอาเลนส์ออก (Secondary insertion of intraocular lens prosthesis)
 45. การผ่าตัดเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือดล้างไต (Graft)
 46. การซ่อมกะโหลกศีรษะส่วนที่หายไปจากการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ (Cranioplasty for post-operative skull defect)
 47. การรักษาภาวะแทรกซ้อนโดยตรงจากการรักษาครั้งก่อน

* รายการรักษาพยาบาลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลกับกรมบัญชีกลางทุกครั้ง