Covid19 สายพันธ์ใหม่ XBB.1.16 ซึ่งเป็นสายพันธุ์โอมิครอนลูกผสมใหม่กำลังระบาดในปี 2566 ติดต่อได้ง่ายหลบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ดี สามารถติดเชื้อซ้ำได้ง่ายขึ้นมีความรุนแรงแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ละราย โดยมีผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยมาก และมีผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงและอาจเสียชีวิตได้

อาการที่พบบ่อยสำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ใหม่

  • มีไข้ ไม่สบาย
  • มีอาการไอ
  • เจ็บคอ
  • หายใจลำบาก
  • จมูกไม่ได้กลิ่น
  • ลิ้นไม่รับรส
  • เยื่อบุตาอักเสบ

นอกจากนี้คนที่อยู่ในพื้นที่ pm.2.5 หนาแน่นหรือคนที่มีโรคประจำตัว เช่น ภูมิแพ้ เยื่อบุตาอักเสบอยู่แล้วจะมีความรุนแรงมากขึ้น อาการรุนแรงอาจประกอบไปด้วยปัญหาการหายใจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัส ซึ่งอาจต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและอาจเสียชีวิตได้ในบางกรณี ความรุนแรงของโรค COVID-19 ยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อแต่ละรายและความเสี่ยงทางการแพทย์ของผู้ป่วยด้วย การป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 คือการรักษาสุขอนามัยส่วนตัว รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการ การฉีดวัคซีน COVID-19 ก็เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการติดเชื้อ และลดความรุนแรงของโรคในกรณีที่ติดเชื้อไปแล้ว