โรคในทางเดินหายใจบ่อยครั้งที่จะไม่แสดงอาการแต่เมื่อแสดงอาการก็อาจสายเกินไปอาจรักษาไม่หายขาด หรือมีการทำลายเนื้อปอดมาก ซึ่งการดูแลตนสุขภาพเบื้องต้นไม่เพียงพอต่อการป้องกันโรคภัยที่เกิดจากการทำงาน เนื่องจาก โรคทางเดินหายใจ มักเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกร่างกายที่ควบคุมไม่ได้

หลายคนคิดว่าการตรวจเช็คสุขภาพประจำปีทั่วไปก็เพียงพอในการบ่งบอกประสิทธิภาพร่างกาย ทั้งๆ ที่การตรวจเช็คสุขภาพประจำปีอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่การออกกำลังกาย หรือทำงานเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ก็ทำให้มีอาการเหนื่อย อ่อนเพลียมากเนื่องจากการตรวจสุขภาพโดยทั่วไป ประกอบด้วยการเจาะเลือด เอ็กซเรย์ปอด ตรวจคลื่นหัวใจ ซึ่งเน้นตรวจภาวะความเสี่ยงตามช่วงอายุ มากกว่าเน้นตรวจภาวะความเสี่ยงจากการทำงาน ซึ่งการตรวจสมรรถภาพปอด จะเป็นการตรวจสอบที่เฉพาะบุคคลมากขึ้น

บุคคลกลุ่มเสี่ยงที่ควรตรวจสุขภาพของปอดโดยละเอียด

ผู้ที่สูบบุหรี่
ใช้ยาเสพติดทำงานในโรงงานที่มีควันหรือมีก๊าซเคมี
ทำงานในเหมืองแร่
โรงโม่หิน
โรงผลิตซีเมนต์
ทำงานในบรรยากาศที่ปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสี
โรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้สารแอสเบสตอส (Asbestos Fiber) เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ ตู้เย็น  
ผู้ได้รับการรักษาโดยการฉายแสงบริเวณทรวงอก  
ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันการติดเชื้อต่ำ
ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคที่อยู่ในระยะติดต่อ

กลุ่มคนดังกล่าวควรรับการตรวจระบบทางเดินหายใจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันและรักษาได้ทันท่วงที