1. วัคซีนป้องกันโควิด – 19 ที่รุนแรงได้ แม้ว่าไม่มีข้อมูลของประสิทธิภาพในผู้ติดเชื้อเอชไอวีมากพอ

2. การตอบสนองต่อวัคซีนแตกต่างกันขึ้นกับระดับ CD4 และปัจจัยทางสุขภาพของผู้รับวัคซีน

3. อาการข้างเคียงจากวัคซีนไม่แตกต่างจากประชากรกลุ่มอื่น

4. แนะนำให้ป้องกันด้วยวิธีอื่นร่วมด้วย เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง

5. แนะนำให้รักษาด้วยยาต้านเอชไอวีอย่างต่อเนื่อง

6. กรณีมีโรคติดเชื้อฉวยโอกาสรุนแรงอยู่ควรรักษาจนอาการคงที่ก่อน

ข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนโควิด – 19 ในผู้ติดเชื้อเอชไอวียังมีจำกัด คำแนะนำเป็นเพียงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญผู้ติดเชื้อเอชไอวีควรปรึกษาแพทย์ก่อนตัดสินใจรับวัคซีน

อ้างอิง : กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย Thai AIDS Society