การทำงานในที่อับอากาศต้องให้ความสำคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัย เราจะเรียบเรียงตามลำดับของอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

 • ขาดออกซิเจน ควรตรวจสอบปริมาณออกซิเจนในสถานที่อับอากาศ เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากขาดออกซิเจนในการหายใจ
 • ปฏิกิริยาการเผาไหม้ รักษาความระมัดระวังในการใช้เครื่องจักรหรือการทำงานที่มีไฟ, ละอองที่ติดไฟ, และก๊าซที่สามารถติดไฟได้
 • สารพิษ จัดการสารพิษที่อาจมีในสถานที่อับอากาศ, ควบคุมความเข้มข้นของสารเคมีและให้ความสำคัญกับการลดอันตราย
 • อันตรายทางกายภาพ ระวังเครื่องจักรที่เคลื่อนไหวและให้ความสำคัญในการล็อคและป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ปลอดภัย
 • อันตรายจากการถูกดูดจม ป้องกันการดูดจมโดยการรักษาพื้นที่ไซโลและเว้นระยะที่ปลอดภัย
 • อื่น ๆ พิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดอันตราย เช่น การตกจากที่สูง, การระคายเคือง, และความร้อนลวก

การทำงานในที่อับอากาศต้องการการตรวจสอบและการจัดการอันตรายอย่างรอบคอบเพื่อให้ความปลอดภัยแก่ผู้ทำงานทุกระดับ

หลักปฏิบัติเมื่อทำงานในสถานที่อับอากาศ

ก่อนอนุญาตให้ลูกจ้างปฏิบัติงาน

 • ตรวจสอบปริมาณออกซิเจนและสารเคมีในสถานที่อับอากาศ เก็บบันทึกผลการตรวจ
 • ระบายอากาศให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
 • จัดหาอุปกรณ์ช่วยหายใจ, เข็มขัดนิรภัย, และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย

การป้องกันอันตราย

 • ติดป้าย ที่อับอากาศ อันตราย ห้ามเข้า และขออนุญาตก่อนทำงาน
 • ตรวจสอบก๊าซพิษและปริมาณออกซิเจนระหว่าง 19.5 – 23.5
 • มีผู้ควบคุมและผู้ช่วยเหลือตลอดเวลา
 • จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย (PPE) และอุปกรณ์ช่วยเหลือ

บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้อนุญาต

 • ประเมินความอันตรายและออกหนังสืออนุญาต
 • อนุมัติการทำงานในที่อับอากาศ
 • ตรวจสอบพื้นที่และวางแผนการทำงาน

ผู้ควบคุมงาน

 • วางแผนการทำงานและป้องกันอันตราย
 • ควบคุมและให้คำสั่งในกรณีไม่ปลอดภัย
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต

ผู้ปฏิบัติงาน

 • ตระหนักถึงความปลอดภัย
 • รายงานความไม่ปลอดภัยหรือเหตุฉุกเฉิน
 • สวม PPE ตลอดการทำงาน

ผู้ช่วยเหลือ

 • ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ทำงาน
 • ไม่ให้บุคคลไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่
 • ตรวจสอบรายชื่อและอุปกรณ์ช่วยชีวิต

สรุป

การปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศต้องมีการตรวจสอบและการจัดการความปลอดภัยทุกระดับ เพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานได้ในสภาพที่ปลอดภัยและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

การอนุญาตและปฏิบัติในสถานที่อับอากาศ

ตรวจสอบและรักษาคุณภาพอากาศ

 • ตรวจสอบปริมาณออกซิเจนและสารเคมีในสถานที่อับอากาศเพื่อรักษาในเกณฑ์ที่ปลอดภัย
 • ระบายหรือขจัดอากาศเพื่อให้คงอยู่ในระดับที่ปลอดภัย

การจัดทีมช่วยเหลือ

 • จัดทีมช่วยเหลือที่มีการอบรมเพื่อดูแลและช่วยเหลือลูกจ้าง
 • คอยเฝ้าที่ทางเข้า-ทางออกตลอดเวลาและสามารถสื่อสารกับลูกจ้างได้
 • มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่เหมาะสมตามลักษณะงาน

รักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์

 • ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบที่ป้องกันความร้อน, ฝุ่น, การระเบิด, การลุกไหม้, และไฟฟ้าลัดวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดการสายไฟฟ้าในสถานที่อับอากาศให้ปลอดภัย

ผู้ควบคุมงาน

 • ผู้ควบคุมงานต้องมีความรู้และความสามารถในการวางแผนและป้องกันอันตราย
 • ควบคุมการใช้เครื่องป้องกันและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
 • อบรมและตรวจสอบการใช้ตรวจตรา, เครื่องป้องกัน, และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย

ข้อห้ามและการควบคุม

 • กำหนดข้อห้ามเช่น ห้ามสูบบุหรี่, ห้ามก่อไฟ, และห้ามบุคคลไม่เกี่ยวข้อง
 • ปิดกั้นช่องโพรงและติดป้าย บริเวณอันตรายห้ามเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต ที่สถานที่อับอากาศ

การอนุญาตและปฏิบัติในสถานที่อับอากาศต้องมีการรักษาคุณภาพอากาศ, ทีมช่วยเหลือ, รักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์, ผู้ควบคุมงานที่มีความรู้, และการกำหนดข้อห้ามและควบคุม เพื่อให้ทำงานได้ในสภาพที่ปลอดภัยทุกระดับและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น