การทำงานบนที่สูง  หมายถึงการปฏิบัติงานจากพื้นดินหรือพื้นอาคารตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ถือเป็นงานที่เสี่ยงอันตรายที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานบาดเจ็บหรือแม้กระทั่งถึงขั้นเสียชีวิตได้   การ ตรวจสุขภาพ การทำงานบนที่สูงก่อนที่จะเริ่มงานจึงเป็นเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานนั้นมีสุขภาพร่างกายที่พร้อมจะปฏิบัติงานบนที่สูง หรือเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคนที่ทำงานบนที่สูงจะไม่เกิดการกำเริบของโรคประจำตัวขณะที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากหากมีสภาวะร่างกายที่ไม่สมบูรณ์มีโรคประจำตัวบางอย่างอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อพนักงานได้ ดังนั้น ทำไมต้องตรวจสุขภาพ ก็เพื่อเพิ่มความมั่นใจและเพื่อความปลอดภัยในการทำงานด้วย  ดังนั้นพนักงานที่เข้าทำงานบนที่สูงจำเป็นต้องไม่เป็นโรคที่อาจเกิดอันตรายต่อการทำงาน เช่น โรคกลัวความสูง,โรคลมชัก ,โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น

 

การตรวจสุขภาพการทำงานบนที่สูง ควรต้องตรวจอะไรบ้าง ?

1.ตรวจสุขภาพร่างกายโดยแพทย์

2.ตรวจวัดสัญญาณชีพ,ชั่งน้ำหนัก- ส่วนสูง,ดัชนีมวลกาย (Vital signs )

3.การซักประวัติโรคลมชัก (Taking History of Epilepsy)

4.การตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)

5.การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ( ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG)

6.ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อมือ ขา หลัง

7.การตรวจเลือดดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

8.การตรวจดูระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

 

ข้อดีของการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน

1.ทำให้ทราบถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆที่อาจจะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน

2.ทำให้ทราบถึงสภาพร่างกายว่าแข็งแรงพร้อมที่จะเริ่มปฏิบัติงานหรือมีข้อจำกัดในการทำงานหรือไม่

3.จะช่วยลดอันตรายของโรคระหว่างการปฏิบัติงานหากโรคเกิดการกำเริบ

4.การตรวจสุขภาพช่วยเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม