นพ. สมพล ตั้งกิจวณิชย์เจริญ

สาขา: วิสัญญีวิทยา

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์ 9.00 – 19.00 น.
วันอังคาร 18.00 – 6.00 น. อังคารที่ 2,4
วันพุธ 18.00 – 6.00 น.
วันพฤหัสบดี 9.00 – 19.00 น.
วันศุกร์ 18.00 – 6.00 น. ศุกร์ที่ 2
วันเสาร์
วันอาทิตย์ 6.00 – 18.00 น., 18.00 – 6.00 น. อาทิตย์ที่ 1,3