คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุการตายที่อยู่ในอันดับต้นๆของประเทศไทย พบบ่อยโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดภาวะทุพพลภาพ และยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น การลดอัตราการเสียชีวิตและทุพพลภาพจากโรคหลอดเลือดสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆสำหรับการสาธารณสุขของประเทศ

ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อภาวะการเกิดโรคหลอดเลือด มีความแตกต่างกันระหว่างเพศชายและเพศหญิง โดยพบว่า เพศชายมีลำดับปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ ความดันโลหิตสูง น้ำหนักเกินมาตรฐาน คอเลสเตอรอลสูง บริโภคผักและผลไม้น้อย ที่สำคัญคือยิ่งอายุมากเกิน 45 ปีขึ้นไป ก็จะยิ่งมีโอกาสเป็นโรคนี้สูง ส่วนเพศหญิง คือ โรคหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวาน

โรคหลอดเลือดสมอง

อาการของโรคหลอดเลือดสมอง

อาการสำคัญ ของผู้ป่วยโรคนี้คือหน้าเบี้ยว ปากเบี้ยว แขนไม่มีแรง พูดไม่ชัด พูดอ้อแอ้ หรือพูดไม่ออกเลย อาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นทันทีและเฉียบพลัน เมื่อเกิดอาการต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดในระยะ 3 ชั่วโมงแรกตั้งแต่เริ่มมีอาการ

วิธีการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

วิธีการป้องกัน คือหลีกเลี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการงดบุหรี่ งดเหล้า ออกกำลังกาย กินอาหารอย่างถูกต้องแล้ว การป้องกันที่สำคัญคือการค้นหาว่าตนเองมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างและหากเกิดอาการแขนไม่มีแรง พูดไม่ค่อยชัดปากเบี้ยว ควรจะไปพบแพทย์ในทันที

การรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู

การรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความพิการ ป้องกันภาวะแทรกซ้อน ทำให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพของผู้ป่วยประกอบด้วย การทำกายภาพบำบัด เพื่อฝึกให้ผู้ป่วยทรงตัว นั่ง ยืน หรือ เดินได้

การทำกิจกรรมบำบัดเพื่อให้แขนหรือมือใช้งานได้มากขึ้น ประกอบกิจวัตรประจำวันได้ เช่น ใส่เสื้อผ้า ล้างหน้า แปรงฟัน เข้าห้องน้ำ เป็นต้น หรือเพื่อฝึกกลืนให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้ การแก้ไขการพูดเพื่อฝึกออกเสียงหรือเพื่อให้ผู้ป่วยพูดคล่องขึ้น นอกจากนี้ในผู้ป่วยบางรายอาจต้องใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อให้เหมาะสมกับความพิการทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพของผู้ป่วยเข้าสู่สังคมได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คลินิกหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต มีผู้เชี่ยวชาญโรคหลอดเลือดสมองที่มีความชำนาญ และพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาความเสี่ยงต่างๆ ที่เป็นเหตุให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ตลอดจนการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ขอบเขตการให้บริการ

  • การบริการและวินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
  • การตรวจ Brain CT Scan
  • การตรวจ Brain, MRI, MRA
  • การรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด RTPA ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
  • การรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน

คณะแพทย์

  • พญ. เนตรนภา หอมมณี
  • พญ. ปณิตตา ภมรบุตร