คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ

คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ บริการตรวจประเมินเบื้องต้นถึงความเสี่ยงของโรคหัวใจ รวมทั้งตรวจร่างกายเพื่อวิเคราะห์ และวางแนวทางการรักษาได้ถูกต้อง ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดและหัวใจ และมีแพทย์เฉพาะทาง พร้อมที่จะให้บริการท่าน ในการตรวจและรักษาอาการ เหนื่อยง่าย เจ็บหน้าอก โรคของหัวใจทั่วไป เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ลิ้นหัวใจผิดปกติ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ฯลฯ ความดันโลหิตผิดปกติ หัวใจเต้นผิดปกติ และมีอุปกรณ์ทางการแพทย์

การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย Exercise Stress Test (EST)

เป็นการตรวจเพื่อดูการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจก่อนและหลังออกกำลังกาย เป็นการประเมินภาวะตีบชองหลอดเลือดหัวใจ

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง Echocardiographic (ECHO)

เป็นการตรวจผ่านอัลตร้าซาวนด์ผนังหน้าอก เพื่อดูขนาดของหัวใจ การบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ การทำงานของลิ้นหัวใจ และตรวจหาภาวะหัวใจพิการแต่กำเนิด ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของอาการเหนื่อยหอบหรือแน่นหน้าอก

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG)

เป็นการตรวจหาสาเหตุโรคหัวใจเบื้องต้น เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด, กล้ามเนื้อหัวใจตาย, กล้ามเนื้อหัวใจหนาตัว, หัวใจเจ้นผิดปกติ เป็นต้น

หัวใจตีบ (Coronary Artery Disease : CAD)

โรคหลอดเลือดแดงโคโรนารีย์ ที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบ เป็นโรคหัวใจที่พบได้บ่อย และเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญของผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยมักจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก หรือเหนื่อยง่ายเวลาออกกำลัง และในบางรายมีอาการเฉียบพลัน เกิดหัวใจวายได้

หัวใจเต้นผิดจังหวะ (Arrhythmias)

หัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นโรคหัวใจที่พบได้บ่อย ส่วนมากพบในผู้ใหญ่ ผู้ป่วยจะมีอาการหัวใจเต้นแรง ใจสั่น หรือเต้นสะดุด บางครั้งมีอาการเหมือนหัวใจหยุดเดินไป 1-2 จังหวะ ในรายที่เป็นรุนแรงอาจมีอาการเป็นลมหมดสติและเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตได้

โรคลิ้นหัวใจรั่ว (Valvular Heart Disease)

เป็นอีกโรคหนึ่งที่ถือเป็นภัยเงียบสำหรับคนไทย เพราะโรคนี้เป็นโรคที่ไม่แสดงอาการในระยะเริ่มแรก แต่จะเริ่มแสดงอาการเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไม่สามารถรักษาให้หายได้ตั้งแต่เนิน ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง หรือรบกวนชีวิตประจำวันของคนๆนั้น เพราะเวลาจะทำอะไรก็จะรู้สึกเหนื่อยง่าย ไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็น