คลินิกอายุรกรรมโรคเลือด

คลินิคที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคเลือดทุกชนิด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคเลือด

การบริการ

ให้บริการแจ้งผลการตรวจเลือดที่ผิดปกติว่าเกิดจากสาเหตุใด และต้องรักษาโดยวิธีการอย่างไร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและดำเนินชิวิตได้อย่างปกติ โดยให้การดูแลรักษาโรคดังนี้

  1. ดูแลผู้ป่วยโรคเลือดที่เป็นสาเหตุมาจากพันธุกรรม เช่น ธาลัสซีเมีย(Thalassemia), ฮีโมฟีเลีย(Hemophilia)
  2. ดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด เลือดหยุดยาก หรือมีจ้ำเลือดไม่ทราบสาเหตุ
  3. ดูแลผู้ป่วยโรคโลหิตจางทุกชนิด(Anemia)
  4. โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

เครื่องมือและการรักษา

  1. การเจาะ Bone Marrow เพื่อดูลักษณะของไขกระดูก ที่มีผลต่อการสร้างเม็ดเลือดของผู้รับบริการ
  2. การเจาะเลือดดูค่าต่างๆที่สัมพันธ์กับโรคและข้อสรุปวินิจฉัย เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาและการให้ยา
  3. การให้ความรู้ในการดูแลตนเอง เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่างๆ

ทีมแพทย์

นพ. กิตติไกร ไกรแก้ว
เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.