ศูนย์อาชีวอนามัย โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

Occupational Health Service – CH 9 Airport Hospital

เนื่องด้วยสุขภาพของพนักงานมีความสำคัญต่อทุกองค์กร เราจึงพร้อมให้บริการด้านอาชีวอนามัย อย่างครบวงจร ตามมาตรฐานสากลด้วยทีมงานมืออาชีพ

อาชีวอนามัย เป็นการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรถภาพและการจัดการ เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดโรค ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน มีสภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การบริการตรวจสุขภาพทางอาชีวอนามัย

1. ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน Pre-employment health examination (ใบรับรองแพทย์ 5 โรค) – ราคา 150 บาท

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination)
 • ตรวจวัดสัญญาณชีพ, ชั่งน้ำหนัก-ส่วนสูง, ดัชนีมวลกาย (Vital signs, BMI)
 • โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏ อาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 • วัณโรคในระยะอันตราย
 • โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏ อาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 • โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 • โรคพิษสุราเรื้อรัง

2.1 ตรวจ Work permit (สำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน AEC) – ราคา 650 บาท

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ พื้นฐาน 7 โรค (Physical examination)
 • ตรวจวัดสัญญาณชีพ, ชั่งน้ำหนัก-ส่วนสูง, ดัชนีมวลกาย (Vital signs, BMI)
 • เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray) เพื่อคัดกรองวัณโรคปอด
 • ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL) เพื่อตรวจคัดกรองหาเชื้อซิฟิลิสระยะที่ 3 หมายถึงในระยะที่มีผื่น

2.2 ตรวจ Work permit (สำหรับกลุ่มประเทศทั่วไป) – ราคา 470 บาท

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ พื้นฐาน 7 โรค (Physical examination)
 • ตรวจวัดสัญญาณชีพ, ชั่งน้ำหนัก-ส่วนสูง, ดัชนีมวลกาย (Vital signs, BMI)
 • ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL) เพื่อตรวจคัดกรองหาเชื้อซิฟิลิสระยะที่ 3 หมายถึงในระยะที่มีผื่น

3. ตรวจการทำงานบนที่สูง – ราคา 1,400 บาท

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination)
 • ตรวจวัดสัญญาณชีพ, ชั่งน้ำหนัก-ส่วนสูง, ดัชนีมวลกาย (Vital signs, BMI)
 • เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray) เพื่อคัดกรองวัณโรคปอด
 • ซักประวัติโรคลมชัก (Taking History of Epilepsy)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อมือ ขา หลัง

4. ตรวจการทำงานที่อับอากาศ – ราคา 1,900 บาท

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination)
 • ตรวจวัดสัญญาณชีพ, ชั่งน้ำหนัก-ส่วนสูง, ดัชนีมวลกาย (Vital signs, BMI)
 • เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray) เพื่อคัดกรองวัณโรคปอด
 • ซักประวัติโรคลมชัก (Taking History of Epilepsy)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram)
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung function test)
 • ตรวจวัดสายตาสั้นยาว (Visual Acuity Test: VA)
 • ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อหลัง