ยา PAXLOVID หรือยา Nirmatrelvir-ritonavir เป็นยาต้านไวรัสที่มีกลไกยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ Protease ของไวรัส ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ไวรัสใช้ในการแบ่งตัว

ยา PAXLOVID ประกอบด้วย ยา 2 ชนิดรวมกันคือ Nirmatrelvir และยา Ritonavir

ประสิทธิภาพของยา PAXLOVID จากการศึกษาการใช้ยาในผู้ป่วยจำนวน 2246 คนที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด19 และมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงอย่างน้อย 1 ข้อ พบว่า การให้ยาภายใน 3-5 วันหลังจากมีอาการ จะลดอัตราการนอนโรงพยาบาล หรืออัตราการตายที่ 28 วัน ลงได้ร้อยละ 89 เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยา Paxlovid

ข้อบ่งชี้ในการให้ยาคือ ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง และมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง ได้แก่ อายุ >60 ปี โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง รวมโรคปอดเรื้อรังอื่นๆ โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือดรวมโรคหัวใจแต่กำเนิด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ ภาวะอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 90 กก. หรือ BMI >= 30กก/ตร.ม.) ตับแข็ง ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ และ lymphocyte น้อยกว่า 1000 เซลล์/ลบ.มม. หรือผู้ป่วยที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงแต่มีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงของโรคมากขึ้น

การรับประทานยา ควรรับประทานยาโดยเร็วที่สุด โดยไม่ควรเกิน 5 วันหลังจากมีอาการ และรับประทานยานาน 5 วัน ขนาดยามีการปรับตามระดับการทำงานของไต และมีข้อควรระวังในการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีโรคไตเสื่อมเรื้อรังที่มีระดับ eGFR <30 mL/min ผู้ป่วยที่มีโรคตับเรื้อรัง (Child-Pugh class C) และควรตรวจสอบอันตรกิริยาระหว่างยา Paxlovid กับยาอื่นก่อนการใช้ยา

พ.ญ. กัญญวิสาข์ ตั้งกิจวณิชย์เจริญ
อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ