ปอดอักเสบในเด็กสามารถเป็นอันตรายได้ตามความรุนแรงของการติดเชื้อ การหายขาดจากปอดอักเสบขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น อาการของเด็กที่ถูกโรคปอดอักเสบ ระยะเวลาที่เริ่มต้นการรักษา การได้รับการรักษาที่ถูกต้อง และสภาพระบบภูมิคุ้มกันของเด็กนั้นๆ

ในกรณีที่ปอดอักเสบรุนแรงในเด็ก อาจมีภาวะที่ทำใหเสี่ยงต่อชีวิต เช่น ภาวะปอดอักเสบรุนแรง (Severe pneumonia) ที่เป็นภาวะที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตสูง ซึ่งอาจเกิดได้จากเชื้อแบคทีเรีย เนื่องจาก Streptococcus pneumoniae หรือ Haemophilus influenzae หรือเชื้อไวรัส Respiratory Syncytial Virus (RSV) ซึ่งสามารถทำให้เด็กมีปัญหาด้านการหายใจรุนแรงได้

การรักษาขึ้นอยู่กับสภาพรุนแรงของการติดเชื้อ ในกรณีที่เด็กมีอาการรุนแรง อาจต้องนำเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันปอดอักเสบในเด็ก การฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่สามารถทำให้เกิดปอดอักเสบ Streptococcus pneumoniae และ Haemophilus influenzae type b สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคนี้ได้