พญ. กวินทรา ประพัฒน์รังษี

สาขา: เวชปฏิบัติทั่วไป

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์ 9.00 – 20.00 น.
วันอังคาร 9.00 – 20.00 น.
วันพุธ 9.00 – 15.00 น.
วันพฤหัสบดี 9.00 – 20.00 น.
วันศุกร์ 9.00 – 16.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์