พญ. กัญญวิสาข์ ตั้งกิจวณิชย์เจริญ (Kanyawisa Tangkitwanitjaroen M.D.)

วีดีโอแนะนำ

พญ. กัญญวิสาข์ ตั้งกิจวณิชย์เจริญ

สาขา: อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

Kanyawisa Tangkitwanitjaroen M.D.

Specialty: Medicine, Internal Medicine, Infectious disease Medicine

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551

วุฒิบัตร

 • วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ (Internal medicine), 2555
 • วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ (Infectious disease), 2557

ประกาศนียบัตร

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Higher Graduate Diploma Program in Clinical Medical Sciences), 2555

การฝึกอบรม

 • Clinical observation program at Finnsnes legekontor, Norway, 2007
 • Post graduation exchange program at Rheumatology and Infectious Diseases Department University of Miyazaki, Japan, 2013
 • สาขาย่อยด้านวิทยาการระบาด การติดเชื้อในโรงพยาบาล (Fellowship training and workshop in infection control), 2557

สมาชิกทางการแพทย์

 • สมาชิกแพทยสภา
 • สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 • สมาชิกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

ผลงานทางวิชาการ

 • Jaruratanasirikul S, Thengyai S, Wongpoowarak W, Wattanavijitkul T, Tangkitwanitjaroen K, et al: Population pharmacokinetics and Monte Carlo dosing simulations of meropenem during the early phase of severe sepsis and septic shock in critically ill patients in intensive care units. Antimicrob Agents Chemother. 2015;59(6):2995-3001. (รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2559)
 • Tangkitwanitjaroen K, et al: Cellulitis as a Presentation of Septicemic Melioidosis. J Infect Dis Antimicrob Agents 2013;30:79-83.

Medical School

 • M.D., Faculty of Medicine, Prince of Songkhla University Hospital, Thailand, 2008 (First Class Honours)
 • Higher Graduate Diploma program in Clinical Medical Sciences, 2012

Board Certifications

 • Diploma of the Thai Board of Internal Medicine, 2012
 • Diploma of the Thai Subboard of Infectious Disease, 2014

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วันเวลาหมายเหตุ
วันจันทร์ (Mon)08:00 – 12:00 น. /
17:00 – 20:00 น.
วันอังคาร (Tue)08:00 – 20:00 น.
วันพุธ (Wed)08:00 – 20:00 น.
วันพฤหัสบดี (Thu)08:00 – 13:00 น.
วันศุกร์ (Fri)08:00 – 17:00 น.
วันเสาร์ (Sat)
วันอาทิตย์ (Sun)
* ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ

สอบถามข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 02-115-2111