พญ. นภัสวัต ปวโรภาส

พญ. นภัสวัต ปวโรภาส

สาขา: วิสัญญีวิทยา

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547

วุฒิบัตร

  • สาขาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาชิกราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

การฝึกอบรม

  • หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผลงานทางวิชาการ

  • การตรวจ Mallampati และการวัดระยะระหว่างกระดูกธัยรอยด์ถึงปลายคางเป็นปัจจัยที่ทำนายความยากของการดูกล่องเสียงในผู้ป่วยไทย จดหมายเหตุทางการแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่93 ฉบับที่1 เลขหน้า84-89
  • ปริมาณยา Propofol และระยะเวลาฟื้นตัวจากยาสลบในผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกจากหลอดเลือดดำ โดยใช้ค่า Bispectral Index เปรียบเทียบกับอาการทางคลินิก วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่21 ฉบับที่6 หน้า 1085-1092

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วันเวลาหมายเหตุ
วันจันทร์18.00 – 6.00 น.
วันอังคาร9.00 – 19.00 น.อังคารที่ 2,3,4
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์9.00 – 19.00 น.18.00 – 6.00 น. (ศุกร์ที่ 3)
วันเสาร์6.00 – 18.00 น., 18.00 – 6.00 น.เสาร์ที่ 2,4
วันอาทิตย์
* ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ

สอบถามข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 02-115-2111