พญ. อุษณีย์ ตั้งประดิษฐ์

พญ. อุษณีย์ ตั้งประดิษฐ์

สาขา: กุมารเวชศาสตร์

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

วุฒิบัตร

  • สอบได้คะแนนสูงสุด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2543 รางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประสงค์ ตู้จินดา
  • Certificate of CME Participation สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว รุ่นที่ 11 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ปี 2546
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (กุมารเวชศาสตร์) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ปี 2548

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาชิกราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วันเวลาหมายเหตุ
วันจันทร์07:00 – 20:00 น.
วันอังคาร07:00 – 14:00 น.
วันพุธ07:00 – 20:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์07:00 – 20:00 น.
วันเสาร์07:00 – 19:00 น.
วันอาทิตย์
* ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ

สอบถามข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 02-115-2111