พญ. เนตรนภา หอมมณี

พญ. เนตรนภา หอมมณี

สาขา: อายุรศาสตร์โรคระบบประสาทวิทยา

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์ (Internal Medicine) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
  • วุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา (Neurology) แพทยสภา

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาชิกสมาคมประสาทวิทยา

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วันเวลาหมายเหตุ
วันจันทร์
วันอังคาร08:00 – 16:00 น.
วันพุธ08:00 – 17:00 น.
วันพฤหัสบดี08:00 – 20:00 น.
วันศุกร์08:00 – 20:00 น.
วันเสาร์07:00 – 19:00 น.
วันอาทิตย์
* ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ

สอบถามข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 02-115-2111